E-Book หอประวัติพลเอกเปรม

เว็บไซต์และระบบ E-book สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนทร์

รายละเอียดในการจัดทำ
  • เว็บไซต์
  • ระบบ E-book รองรับฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล
  • ระบบจัดการ E-book
  • ระบบ E-book รองรับE-book มากกว่า 1 ล้านเล่ม
  • ระบบจัดการข้อมูลและข่าวสาร

สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนทร์  ก่อตั้งจากความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวสงขลา และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ช่วงระยะเวลากว่า 15 ปี ที่โครงการสวนพลเอกเปรม ติณสูลานนทร์  ซึ่งเป็นชื่อโครงการในระยะเริ่มต้นหรือในชื่อปัจจุบัน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนทร์     ได้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยจุดยืนที่มั่นคง เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ แห่งคุณความดี