หอสมุดแห่งชาติฯ สงขลา

หอสมุดแห่งชาติฯ สงขลา

เว็บไซต์และระบบ E-book หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา

รายละเอียดในการจัดทำ
  • เว็บไซต์
  • ระบบ E-book รองรับฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล
  • ระบบ E-book รองรับE-book มากกว่า 1 ล้านเล่ม
  • ระบบจัดการข้อมูลและข่าวสาร
  • ถ่ายภาพสถานที่ประกอบเว็บไซต์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  สงขลา จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษาครบ  ๕  รอบ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ตรงกับวันที่  ๑๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๔