Macha

Macha

เว็บไซต์ขายของออนไลน์ Macha

รายละเอียดในการจัดทำ
  • เว็บไซต์ขายของออนไลน์ Macha
  • ระบบจัดการข่าวสารและข้อมูล
  • ระบบจัดการหมวดหมู่สินค้า
  • ระบบจัดการสกุลเงิน
  • ระบบจัดการสินค้า
  • ระบบจัดการภาษี
  • ระบบจัดการการจัดส่ง
  • ระบบจัดการ attribute
  • ระบบตะกร้าและการสั่งซื้อ
  • ระบบจัดการ Banner

เว็บไซต์ขายของออนไลน์ Macha