นโยบายตามพรบ. คอมพิวเตอร์

หาดใหญ่เว็บดีไซน์ให้บริการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

การบังคับใช้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ห้ามทำการคัดลอกข้อความใด ๆ ของเว็บไซต์  และห้ามทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลง ภาพหรือข้อความ ใด ๆ และนำไปใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์  เป็นลายลักษณ์อักษร มิเช่นนั้นจะดำเนินคดีทางกฎหมาย